دوران گذار

دوران گذار ویژه

نکته قابل توجه در مسیر تغییرات این است که زمانی که تصمیم به تغییر می‌گیریم، در آغاز راه موج اظهار نظر های اطرافیان به سمت ما هجوم می ‌آورد، که بیشتر در خصوص نقص‌ ها و کاستی‌ های کار می باشد. در این شرایط اگر مسیر برایمان واضح نباشد و هیچ تصویری از نتیجه کار نداشته باشیم اظهار نظر های اطرافیان ما را سردرگم می‌کند. در نتیجه خیلی سریع ناامید می شویم و نمی‌ توانیم با مشکلات مسیر دست و پنجه نرم کنیم و در نهایت از ادامه مسیر منصرف می‌شویم.

تغيير ميدهی يا نتايج كنونی را مي پذيری؟

تغيير ميدهی يا نتايج كنونی را مي پذيری؟ ویژه

هر تغييری با تغيير در درون ما شروع می شود. زمانيكه از نتايج حاصل ناراضی باشيم و يا عدم رضايت كامل داشته باشيم، در اين صورت است كه نياز به تغيير را در خود حس می كنيم. در واقع برای بدست آوردن نتايج مطلوب خودمان، نياز به تغيير در ما تقويت مي شود و این امر به گونه ای تغییر در جهت رشد و توسعه فردی ما محسوب می شود.

دی ان ان