حضور آقای دکتر خراشادی زاده در سمینارها و دوره های آموزشی بین المللی

سمینار ها و دوره های آموزشی برگزارشده توسط تیم آقای دکتر خراشادی زاده